Algemene voorwaarden BeLief Coaching
Algemeen
Belief Coaching is opgericht door Ingrid Rossen (hierna te noemen coach). Gevestigd in Drunen.
BeLief Coaching richt zich op gezins – en kindercoaching, persoonlijke begeleiding, workshops en trainingen (hierna te noemen diensten) voor particulieren, scholen en bedrijven (hierna te noemen cliënt).
BeLief Coaching werkt op afspraak. Dit kan telefonisch of via mail. Contactgegevens zijn terug te vinden op de website www.beliefcoaching.nl .

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge afspraken en overeenkomsten gemaakt tussen cliënt en BeLief Coaching. Alsmede alle in verband houdende handelingen van voorbereidende en uitvoerende aard. Tenzij er uitdrukkelijk door beide partijen schriftelijk van afgeweken is.

Verantwoordelijkheid
BeLief Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de aangeboden diensten.
Voor overleg met derden, in het belang van cliënt, wordt altijd eerst schriftelijk toestemming gevraagd. Zie hiervoor ook de privacy-voorwaarden op de website.

Verslag en observatie
Op verzoek van cliënt kan er een observatie plaatsvinden op locatie. Bijvoorbeeld binnen gezins- of schoolsituatie of binnen het bedrijf. Vooraf wordt samen met cliënt een inschatting gemaakt over de daarvoor benodigde tijd. Deze tijd zal in rekening gebracht worden.
Op verzoek van cliënt kan een verslag van de observatie naar derden verstuurd worden. Het maken van het verslag zal in rekening worden gebracht.

Minderjarige kinderen
Voor minderjarige kinderen geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en zijn/haar toestemming geeft. Hij/zij gaat akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties op zich neemt. BeLief Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Verhindering
Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de afspraak niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur wordt de afspraak wel in rekening gebracht. Cliënt kan telefonisch of via e-mail afmelden.
Bovenstaande geldt ook voor het verzetten van een afspraak. |

Annulering van een workshop of training door cliënt dient  tenminste twee weken van tevoren te geschieden. Eventueel betaalde bedragen zullen teruggestort worden.
BeLief Coaching behoudt zich het recht om de workshop of training voor aanvang te annuleren. Bij annulering door BeLief Coaching ontvangt cliënt reeds betaalde vergoedingen terug. 

Ontbinding overeenkomst
BeLief Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt.
BeLief Coaching is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er zich anderzijds omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BeLief Coaching kan worden gevraagd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van coach op cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website van BeLief Coaching (www.beliefcoaching.nl ) of zijn op te vragen bij BeLief Coaching.
Alle bedragen zijn inclusief BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van cliënt inbegrepen.
Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Op de rekening zullen de werkzaamheden duidelijk aangegeven worden.

Betalingsvoorwaarden
Er wordt direct na het afnemen van de diensten een factuur gestuurd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. Cliënt verplicht zich om 14 dagen na de factuurdatum het volledige bedrag over te maken naar de rekening van BeLief Coaching.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt BeLief Coaching een betalingsherinnering. Indien cliënt niet binnen 7 dagen, na datum van de betalingsherinnering aan zijn verplichtingen voldoet, dan is  BeLief Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van BeLief Coaching, is BeLief Coaching genoodzaakt de vorderingen die BeLief Coaching op cliënt heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is BeLief Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
Het advies van BeLief Coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.
BeLief Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door BeLief Coaching tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BeLief Coaching. Bij zorgen over lichamelijke en psychische klachten van cliënt, raadt BeLief Coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.beliefcoaching.nl.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BeLief Coaching.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist BeLief Coaching.

November 2018.

 
Privacyverklaring 

Als ondernemer ben ik verplicht cliënt te informeren over de omgang met zijn persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is BeLief Coaching.

Persoonsgegevens
Doel van verwerking
Indien cliënt, zijn persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt BeLief Coaching deze gegevens enkel om met cliënt in contact te treden en met cliënt te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal BeLief Coaching over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de met cliënt overeengekomen dienstverlening. Het gaat hier over gegevens die coach in het kader van de training/workshop, coaching en begeleiding nodig of nuttig acht.
Deze persoonsgegevens worden zonder toestemming van cliënt niet met derden gedeeld. Mocht er een overleg met derden zoals leerkracht of zorgaanbieder zijn is dit altijd met toestemming van cliënt.

Beveiliging
Zonder uw toestemming deelt BeLief Coaching gegevens van cliënt niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, een gerechtelijk bevel of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening van toepassing is.
Daarbij kun je denken aan de belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens, alleen als hierom gevraagd wordt. De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren. Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van cliënt worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. BeLief Coaching moet zich uiteraard wel houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo zal BeLief Coaching voor de Belastingdienst factuurgegevens van cliënt 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met cliënt overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Natuurlijk respecteert BeLief Coaching privacy-rechten van cliënt zoals in de AVG aan cliënt toegekende rechten. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van  persoonsgegevens. Indien cliënt van zijn rechten gebruik wil maken kan cliënt hierover contact met  BeLief Coaching opnemen.

November 2018.